Jesteś zainteresowany dodaniem artykułu?

biuro@bobartstudio.pl  

Otwarty Fundusz Emerytalny

Otwarte Fundusze Emerytalne są zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne, a przedmiotem ich działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę swoim członkom, członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Ważne w tym wypadku jest zawsze to, iż kapitał zgromadzone przez konkretnego członka może zostać odziedziczony.  Ubezpieczenie realizowane przez Otwarty Fundusz Emerytalny jest ubezpieczeniem kapitałowy. Należy zawsze pamiętać, iż można być członkiem tylko jednego OFE. Jednak decyzja o wyborze OFE nie musi być ostateczna.

Każdorazowo jednak nasza decyzja powinna być podana do wiadomości funduszu, do którego dotychczas były wpłacane składki, iż podpisana została nowa umowa z innym funduszem. W ramach OFE aktywa mogą być lokowane na szereg sposobów takich jak: obligacje, akcje, bony i inne papiery wartościowe, pożyczki, kredyty, depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, akcje spółek notowanych na regularnym rynku giełdowym. Bardzo ważne jest to, iż OFE nie posiadają zdolności upadłościowej, gdyż fundusz dysponuje majątkiem odrębnym od majątku towarzystwa i w przypadku ogłoszeni upadłości towarzystwa aktywa funduszu nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej.  Każdorazowo nadzór nad rynkiem OFE sprawuje Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.


I filar

Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w 1999 roku wprowadziła rozróżnienie na trzy filary ubezpieczeń. Pierwszy filar to filar obowiązkowy, powszechny, repartycyjny, administrowany przez państwo. W pierwszym filarze składka opłacana jest przez pracodawcę plus przez dotacje z budżetu państwa. Jest to jednak „wirtualny kapitał”, gdyż tak naprawdę nikt nigdy nie miła go w rękach, ani nie widział na oczy. W tym filarze podstawę emerytury stanowi zgromadzony w funduszu emerytalnym, czyli w tak zwanym FUS- Funduszu Ubezpieczeń Społecznych- „kapitał”, czyli suma składek zapisana na indywidualnym koncie ubezpieczonego, wzbogacona o kapitał początkowy. W pierwszym filarze dodatkowo następuje kwartalna waloryzacja stanu konta. Gwarantem dożywotniej wypłaty jest państwo.

Pierwszy filar jest tym, czy był stary system ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z przeprowadzoną reformą urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku podlegają, więc staremu systemowi emerytalnemu, osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku a przed 1 stycznia 1969 roku mogą dokonać wyboru miedzy I a II filarem. Każdorazowo posiada, więc on wady, które posiadał stary system, jednakże nie sposób było podczas reformy objąć nim wszytki, a szczególnie tych, którzy mają już spory „kapitał” zgromadzony w FUS, czyli osoby starsze. Dlatego reforma wprowadziła rozróżnienie ze względu na wiek i I filar jest głównie przeznaczony dla osób starszych.