Jesteś zainteresowany dodaniem artykułu?

biuro@bobartstudio.pl  

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Funduszem, który realizuje zadania związane z wypłacaniem świadczeń w pierwszym filarze jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, czyli w skrócie FUS.  Jest on tworzony ze składek wpłacanych na ubezpieczenia społeczne, jak również z dotacji z budżetu państwa oraz krótkoterminowych kredytów komercyjnych. Jest, więc Państwowym Funduszem Celowym a jego celem jest właśnie wyplata świadczeń związanych z ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym. Jedynym dysponentem zgromadzonego kapitału w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS.

W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębniamy pięć poszczególnych funduszu, jakimi są: fundusz emerytalny, rentowy, chorobowy, wypadkowy oraz fundusze rezerwowe. Fundusz emerytalny finansuje wypłatę emerytur, fundusz rentowy finansuje renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowe, rodzinne dodatki pielęgnacyjne i koszty prewencji rentowej, jakimi są na przykład sanatoria czy też rehabilitacje lecznicza.  Kolejny fundusz, jakim jest fundusz chorobowy finansuje zasiłki chorobowe, jak również wynagrodzenia za urlopy macierzyńskie, fundusz wypadkowy zajmuje się finansowaniem zasiłków chorobowych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odszkodowań i rent za utratę zdrowia z tego tytułu. Fundusze rezerwowe zaś polegają na tworzeniu rezerwy pieniężnej a więc zabezpieczenia na dodatkowe, i nieplanowane wydatki.


Ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie emerytalne jest można powiedzie dc podstawowym z ubezpieczeń społecznych, jest najczęściej wypłacane. Generalnie jest ono obowiązkowe dla każdego pracownika, dla każdej osoby pracującej. Prawo dobrowolnego ubezpieczenia mają podmioty zagraniczne, które działają w kraju, obywatele polscy pracujący za granicą, studenci. Jego głównym celem, jego głównym zadanie jest zapewnienie takiego stanu rzeczy, iż każda osoba po osiągnięciu wieku emerytalnego może pobierać dożywotnią, miesięczną rentę. Dlatego też można uzna, iż ubezpieczenia emerytalne dają możliwość, aby zgromadzić i jednocześnie pomnażać kapitał na poczet przyszłej emerytury.  W skład ubezpieczeń emerytalnych wchodzą między innymi ubezpieczenia emerytalne w ZUS, Otwarte Fundusze Emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne. 

Jest to, więc pierwszy, drugi i trzeci filar wprowadzony reforma w 1999 roku. Pierwszy filar to filar obowiązkowy, powszechny, repartycyjny, administrowany przez państwo. W pierwszym filarze składka opłacana jest przez pracodawcę plus przez dotacje z budżetu państwa.  Drugi filar oznacza filar obligatoryjny, a wiec obowiązkowy, powszechny, kapitałowy a ponadto zarządzany przez prywatne podmioty.  Natomiast trzeci filar jest fakultatywny, a więc nie jest obowiązkowy, jest to filar dodatkowy, kapitałowy, czyli uzależniony od tego, jaką kwotę uzbieramy na swoim koncie, każdy działa, więc na swój własny rachunek.